PDA

View Full Version : Assassin's Creed X-Box 360 Full Versiyon ExamineSolucanStudios
11-19-2007, 02:40 PM
Hello all

My name is Ercan Güne?. I am from Turkey. My English a little. I speak Turkish. Assassin's Creed X-Box 360 Full Versiyon Examine http://forums.ubi.com/groupee_common/emoticons/icon_wink.gif

http://www.vgboxart.com/boxes/360/2538-t.jpg

Altair ?an?n? ac?mas?z bir ?ekilde geri almak istiyor.

<span class="ev_code_RED">Genel Bilgi:</span>

Türü:
Aksiyon

Yap?mc?:
Ubisoft Montreal (http://www.ubi.com/US/)

Yay?nc?:
Ubisoft (http://www.ubi.com/US/)

Çoklu Oyuncu:
Yok

<span class="ev_code_RED">De?erlendirme:</span>
Genel: 93
Grafik: 94
Ses: 92
Oynanabilirlik: 93

<span class="ev_code_RED">Art?lar:</span>
Grafikler, animasyonlar, sesler, Altair'le oynamak, devasa harita ve ya?ayan bir çevre.

<span class="ev_code_RED">Eksiler:</span>
Baz? program hatalar? var.

<span class="ev_code_RED">?nceleme Yaz?s?:</span>

Geçmi? tarihe bakt???n?zda, önceden beri süregelen bir çok olu?umlar göze çarpar.. Bu olu?umlardan bir ço?u, ya fark?nda olmadan, ya da özellikle yapt??? i?ler yüzünden tarihin ak???n? de?i?tirmi?, belki de ?u zaman?n kaderini çizmi?tir. Yak?n tarihle beraber bu tür olu?umlar daha "perde arkas?na" al?nsa da, hala faaliyetlerini göstermekte, insanl???n haberi olmadan i?lerini sorunsuz ?ekilde yürütmektedir.

Lise y?llar?ndaki Tarih dersini hat?rlarsan?z, ne demek istedi?imi anlayacaks?n?zd?r. Her devletin kendine özgü planlar?, kendine özgü olu?umlar? vard?r. Bu olu?umlar genellikle devlet kontrolünde olsa da, devletlerden daha çok "gözü kararm??" ki?ilerin olu?turduklar? topluluklarda vard?r. Haçl? Seferlerini dü?ünürsek, sadece sava??n meydanda de?il, perdeler arkas?nda oldu?unu da hat?rlar?z. ??te, uzun zamand?r kendisini bizden saklayan oyunumuz Assassin's Creed, bahsetti?im "perde arkas?" olu?umlardan birisini konu al?yor.

Altair, dü?ünme sen bunlar? !

Asl?nda oyunumuzun hikâyesini 2 parçada söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi, Animus ad? verilen ve insanlar?n genetik yap?s?n? inceleyerek geçmi? dü?üncelere gidebilen bir makine. Bu makine, bir grup bilim adam? taraf?ndan olu?turulmu? ve oyunumuzda kar??m?za s?kça ç?kacak olan DNA göünümlerini sa?layacak olan kaynak. ?kincisi ve as?l hikâyemiz, kahraman?m?z Altair'in kaybetti?i "?anl? suikastç?" nam?n? geri kazanmak istemesi.

Altair, Altair'in Assassin's Order'da (bir çe?it suikast ögütü) ?anl? günlerini geçirirken, yapt??? önemli bir hata yüzünden buradaki de?erini yitirir ve ögütteki ki?ilerin gözünden dü?er. Örgüt içerisinde ona verilen Mason hazinesini ele geçirmek ve Mason Liderini öldürmek göevlerini ba?ar?s?zl?kla sonuçlay?nca, ögüt içerisinde en alt tabaka olan "ö?renci" mevkisine dü?ürülür. En tepeden en alt seviyeye dü?mek kahraman?m?za dokunmu? olacak ki, itibar?n? tekrar kazanmak için yola ç?k?yor bizimle beraber. Tabi bir eksik var, o da sahip oldu?u tüm güçleri ve silahlar?.

"Herkes hata yapabilir" dü?üncesini kabul eden ögütümüzün lideri, kahraman?m?za o eski "Altair" i geri getirmesi için bir f?rsat sunar. Haçl? Seferleri nedeniyle kar??m?? olan toplumda tekrar bar?? ortam?n?n sa?lanmas? için baz? engeller vard?r. Bunlar belli ba?l? ki?ilerdir ve bu kar???kl?klardan yararlan?p ortal??? daha da kar??t?rmaktad?rlar. ??te Altair, hem kendi itibar?n? yeniden kazanmak için, hem de bar??? sa?lamak için yola ç?kar.

Yaz?n?n ba??nda bahsetti?im "Animus", oyun boyunca bizi hiç yaln?z b?rakmayacak. DNA sistemini ele alarak dü?ünceler aras?nda ak??? sa?layan makine, öldü?ümüzde dü?ünceleri geriye sararak tekrar oynamam?z? sa?l?yor. Ayn? zamanda Animus, oyun içerisinden yap?mc?lar taraf?ndan ara yüz olarak tercih edilmi?.

Herkesin bir hikâyesi vard?r, ya icraat?

Oyuna giri? yapt???m?zda, ana menünün ve göevlere girmeden önce bizi kar??layan yükleme ekran?n?n bolca süslendi?ini göüyoruz. Gerçi bu durum son zamanlardaki oyunlarda s?kça kar??m?za ç?ksa da, yine de gösel olarak ilk ba?tan olumlu dü?ünceler uyand?r?yor oyuncular?n kafas?nda. Oyunun ilk göüntüleri yay?nland???nda, herkes POP ile kar??la?t?rmaya ba?lam??t?. Ancak oyun içerisinde yer alan devasa boyuttaki haritan?n içerisinde serbestçe gezebiliyor olmam?z, oyunun daha ilk ba?tan Prince of Persia ile pek benze?medi?ini gösteriyor.

?lk detaylara yeterince tak?ld?ktan sonra, art?k uzun zamand?r bekledi?imiz oyunumuza ba?l?yoruz. Oyuna ilk ba?lad???m?z bölge, rahatça anlayabilece?imiz ?ekilde ba?l? oldu?umuz tarikat?n merkezinin bulundu?u bir yerle?im yeri. Etraf? biraz gezdi?inizde krall?k ad?na uzak bir bölgede oldu?unuzu anlayacaks?n?zd?r.

Oyunun çok büyük bir haritada yer ald???n? söylemi?tim. Oyun içerisinde, daha do?rusu krall???n içerisinde gezerken, oldukça uzun mesafelerle kar??la?acaks?n?z. Bu tür mesafeleri yaya olarak geçmek çok uzun sürece?inden, belki de alan?ndaki en ba?ar?l? at kullanma fonksiyonu geliyor elimizin alt?na. Yap?mc?lar?n bu konuda oldukça çal??t?klar?n? at? kulland?kça anl?yorsunuz. ?u zamana kadar yap?lm?? en iyi kombinasyon diyebilirim. At üzerinde yolculuk oldukça e?lenceli geçiyor. Göevler esnas?nda farkl? ve birbirinden uzak yerlere gidece?imizden, farkl? yerler ke?fetme imkân?m?z oluyor.

Yap?mc?lar, krall?k içerisinde yer alan bölgeleri ke?fettikten sonra, oyunculara kolayl?k sa?lama aç?s?ndan bu bölgelere zaman kaybetmeden gitmek için bir sistem geli?tirmi?ler. ?ehirleri ke?fettikten sonra her seferinde uzun yol gitmek yerine, k?sayol ile beraber an?nda gidebiliyorsunuz. Tabi tekrar hat?rlat?yorum, ?ehirleri ilk ba?ta ke?fetmeniz gerekiyor...

?lk göeviniz için at?n?zla beraber yola ç?kt???n?zda ve biraz ilerledi?inizde, yolculuk yapt???n?z dar yolun ucunda o devasa krall??? göüyorsunuz. Yap?mc?lar, buraya belki de oyuncular? en ba?tan etkilemek için bir animasyon koymu?lar. Uçurum kenar?na yakla?t???n?zda ve at?n?z?n üzengisine biraz bast?rd???n?zda, at?n?z ?aha kalk?yor ve siz XBOX 360'?n?z kar??s?nda a?z? aç?k bir ?ekilde kal?yorsunuz. Son bir not daha bu konuda; bu göüntüyü gödükten sonra, yeni nesil konsollar ilk ç?kt???nda XBOX 360'a kar?? söyledi?iniz olumsuz tüm sözlerden utan?yor, hatta kendinizi oda hapsine bile sokuyorsunuz.

Hitman: Blood Money'i hat?rl?yorsunuz de?il mi? Onun bir bölümünde devlet adam?n? öldürmek için ilerlerken, birden kendinizi kalabal?k bir soka??n içerisinde buluyordunuz. ?nsanlar her taraf?n?z sarm??, muhte?em bir göüntüye imza at?yorlard?. ??te Assassin's Creed (AC) de, bu olay? daha geli?mi? bir ?ekilde göüyorsunuz. Az önceki olaydan sonra a?z?n?z? kapat?p ?ehre geldi?inizde ne demek istedi?imi anlayacaks?n?zd?r. Altair ile beraber ?ehre ilk geldi?imiz anda, günümüzde bile olmayan bir karma?an?n ve do?al ya?am?n içerisinde buluyorsunuz kendinizi. ?nsanlar sokaklarda geziyor, al??veri? yap?yor, kenarlarda konu?uyor; k?sacas? do?al bir hayat? size sonuna kadar hissettiriyorlar. Kalabal?k sokaklardan daha fakir sokaklara geldi?inizde ise, hayretiniz bir kat daha art?yor, yol kenarlar?nda dilenciler size yalvar?rken, oralar?n delikanl?lar? (!) size çarp?yor...

Oyun içerisinde kullan?lan bu kalabal?k, oynan?? bak?m?ndan büyük bir öneme sahip tabi ki. Hedefinizi ararken, asla ama asla dikkat çekmemeniz, sokaklarda yer alan askerler taraf?ndan ?üphe uyand?rmaman?z laz?m. "Nas?l yapaca??m bunu?" diye dü?ündü?ünüz anda çözümünü de buluyorsunuz; kalabal?k içinde kaybolmak. Bunu biraz açal?m isterseniz. Oyun içerisinden hedeflerinizi bulmak için ilerlerken genellikle sokaklar? kullanaca??n?zdan, halk içerisinde onlar gibi davranman?z gerekiyor. Kalabal?k içerisinde sakince yürüyerek süzülmek veya gerekti?inde yol kenar?nda konu?uyormu? gibi davranmak, askerlerin süper uyan?k olanlar?n? sizin üzerinize gelmesini engelleyecektir. O kadar kalabal?k içerisinde ko?arak ilerlerseniz ve halka çarparak önünüzü açarsan?z, malum sonla kar??la??r, askerlerle an?nda burun buruna gelirsiniz, benden söylemesi.

Dikkat, Altair burada!

Oyundaki göev ilerleyi?inin yap?s?ndan bahsedelim biraz da. Oyun içerisinde (hikâye boyunca) öldürmeniz gereken 9 karakter var. Altair, bu karakterleri tabi ki eliyle koymu? gibi bulmuyor. Oyunun oynanabilirlik aç?s?ndan belki de en büyük çe?itli?i sa?layan k?sm? da buras?. Oyun içerisinde öldürmeniz gereken ki?ilere ula?man?z için epey u?ra?man?z gerekecek. Öldürece?iniz ki?i hakk?nda gerekli bilgileri toplamal?, en uygun zaman? belirlemeli, o anda nerede nas?l olaca??n? ö?renmeli ve en sonunda tarikat merkezinden onay alman?z gerekiyor. Bu ara?t?rma süreci, burada yaz?lanlar kadar kolay de?il asl?nda. Öldürece?iniz ki?iler hakk?nda bilgi toplamak sizi oldukça u?ra?t?racakt?r, ancak belirtmemde fayda var, bu ara?t?rma süresince oldukça e?lenceli dakikalar ya?ayacaks?n?z.

Bilgi toplama süresince, birçok küçük göevi yapman?z gerekiyor. Her karaktere ula?mak için 6 göev yapman?z gerekiyor. Bunlar o ki?i hakk?nda bilgiye sahip oldu?unu dü?ündü?ünüz ki?iye s?k??t?r?p bilgileri almak (vermiyorsa bir güzel dövüp öyle almak), o karakterin di?er dü?manlar?yla i? birli?i yapmak vs. Gerekli tüm bilgileri toplad?ktan sonra "Animus" devreye giriyor ve öldürece?imiz karakterin zaman?na gidiyoruz. Altair, zeki bir suikastç? oldu?undan ve siz de iyi bir oyuncu oldu?unuzdan dolay?, karakteri öldürmeden önce size sorun ç?kartacak baz? ?eyleri ortadan kald?rman?z lehinize olacakt?r. Çat?larda yer alan nöbetçiler bu sorunlar?n en büyüklerinden. Tabi ki ortadan kald?rmak yine size kal?yor, bu konuda serbestsiniz, ama benden söylemesi, daha az çaba için en ba?ta nöbetçileri ortadan kald?rmak daha iyi. Oyun ç?kmadan önce yap?mc?lar?n en büyük kozlar?ndan bir tanesi, oyun içerisinde hikâyenin derinli?ini oyunculara hissettireceklerinden emin olmalar? idi. Oyun içerisinde kar??m?za ç?kan ara videolarla bu olay oldukça ba?ar?l? yans?l?yor ve hikâye belki de olabilece?inin en derinine iniyor.

Oyun boyunca öldürece?imiz 9 karakter var demi?tim. Bu karakterin tamam?nda ayn? yolu izliyoruz. Gerekli bilgileri topluyor, mekân? ve zaman? belirliyor, merkezden onay al?p i?i bitiriyoruz. Serbestlik konusunda da oldukça ba?ar?l? olan AC'nin uzun bir oynan??a sahip olmas?, ayn? çizgiyi izledi?i için s?k?c? olabilir. Yap?mc?lar?n da zaten bu konuyu kapatmakta hayli u?ra?t?klar?n? biliyoruz. Oyunun sadece aksiyon k?sm?yla ilgilenmeyip hikâyeyi takip edebilirseniz, oldukça dü?ündürücü bir atmosferin oldu?unu göebilirsiniz. Hiç de?ilse böylece oyuna daha fazla ba?lanma oran?n?z yükselmi? olur.

Oynan?? süresi oldukça uzun oldu?undan, yap?mc?lar ana göevlerin yan? s?ra yan göevlerde koymu? oyun içerisine. Bunlardan askerler taraf?ndan itilip kak?lan halka yard?m etmek en e?lencelilerinden. Bunlar?n d???nda haritada çe?itli yerlere yerle?tirilmi? bayraklar? toplamak veya kutsal mekânlar?n ba??nda nöbet tutan askerleri öldürmek gibi ek göevler oyunda yer al?yor.

Kavga gödüysen kaç, ama bir dakika, hay?r kal sava?!

Sokaklardaki kalabal?ktan bahsetmi?tim. E?er her ba?rol oyuncusu gibi ba??n?z? belaya sokmadan duramad?ysan?z, gerçek hayattaki sistem devreye giriyor. Ba??n?z? belaya soktuktan sonra tabanlar? ya?lay?p kaçabilirsiniz. Asl?nda kaçmak için birçok yolunuz var. Özellikle karakterimizin duvarlara t?rmanma özelli?i çok geli?mi? oldu?undan, çat?lara k?sa sürede ç?kabilir, askerlerin sizi göemeyece?i alanlarda belli bir süre bekleyip onlardan kurtulabilirsiniz. Tabi ki bir de kal?p sava?mak var tercihlerinizin aras?nda. Tam donan?ml? bir suikastç? oldu?unuzdan dolay?, sokaklarda yer alan askerler taraf?ndan tam bir nefretle an?l?yorsunuz. Bir de ba??n?z? belaya sokarsan?z ve k?sa sürede mekândan uzakla?may? ba?aramazsan?z, tek çareniz k?l?c?n?z? ç?kart?p sava?mak. Tabi 1-2 askerden bahsetmiyorum, k?sa sürede etraf?n?z? onlarca asker ku?atacakt?r...

Sava?maktan bahsetmi?ken isterseniz oyun içerisinde yer alan dövü? sisteminden de bahsedelim. Yap?mc?lar, oyun içerisine, ?u zamana kadar kullan?lan dövü? sistemlerinden farkl? bir sistem getirmi?. Dövü?lerde, daha sald?rgan olmak yerine, genellikle savunma yap?p rakibinizin aç???n? yakal?yor ve o anda i?ini bitiriyorsunuz. Bu sistem, daha aktif dövü?meyi isteyen oyunculara biraz ters gelebilir, ancak kendinizde de?i?ik kombinasyonlar geli?tirip oyunun ilerleyen k?s?mlar?nda kar??n?za ç?kacak "çok say?da" askerleri daha kolay yere yat?rabilirsiniz.

Hikâyenin ba?lamas?na neden olan kaybetti?imiz sayg?m?z, oyun içerisinde ilerledikçe yava? yava? tekrar yerine geliyor. Göevleri tamamlad?kça ve sayg?m?z tarikat içerisinde yeniden artt?kça, farkl? dövü? hareketleri ö?reniyor, daha de?i?ik silahlar? elde edebiliyoruz. Oyun ba??ndan beri yan?n?zda bulunacak temel silahlar ise; kullanaca??n?z k?l?c?n?z, ataca??n?z b?ça??n?z, saklad???n?z hançeriniz olarak söyleyebiliriz. Bu arada belirtmek istiyorum, benim sonradan anlad???m bir olay (tamam kabul, çok sonradan), saklad???n?z hançeriniz, zaman?nda elinizin bir parma??n?n gitmesine sebep olmu?. Evet, Altair'in bir parma?? yok.

Konsolda aksiyon oynanmaz arkada?

Diyen bir oyuncuysan?z, tekrar dü?ünmeniz gerekti?ini söyleyebilirim. Yap?mc?lar, 360'?n gamepad'ini çok iyi bir ?ekilde oyuna sokmay? ba?arm??lar. Oyunun ilk ba?lar?nda kullan?lan kontrol sistemi size biraz ters gelebilir, ancak al??t?ktan sonra oyunda ne kadar etkin bir rol oynad???n? göeceksiniz.

Çat?lar... Belki de oyunda en fazla vakit geçirece?iniz mekân. ?ehir içerisinde ilerlemek, ba??n?z? belaya soktu?unuzda askerlerden kaçmak veya sadece e?lence amaçl? olarak t?rmanman?z gerekecek. Prince of Persia ile ba?layan bu "t?rmanma" olay?, di?er bu tarz aksiyon oyunlar?na (Tomb Raider) bula?m??t?. ??te Assassin's Creed de bu olay gerçekten ?aheser seviyesine ç?k?yor. Dev ?ehirlerin içerisinde yap?lar oldukça özenli ve detayl? haz?rlanm??. Kahraman?m?z?n en büyük e?lencesi olan t?rmanmak, hem çok kolay bir ?ekilde gerçekle?tirece?iniz bir olay, hem de zaman zaman çok tehlikeyle sizi kar?? kar??ya b?rakacak bir özellik. Çat?larda dü?manlar?n?zla sava??rken dikkatli olman?z gerekiyor. Bunun sebebi de çat? kenarlar?ndayken bir anda dü?man?n sizi a?a?? yitebilmesi veya bir darbeyle a?a?? dü?ebilmeniz. ??te böyle durumlarda sizin için büyük olumsuzluklar ya?anabiliyor. Tabi ki az önce bahsetti?im olaylar, sizin de kullanabilece?iniz silahlar.

Yap?mc?lar, oyun ba??nda benim çok arad???m bir özellikten yoksun b?rakm??lar oyunu. O da zorluk seviyesi seçimi. Oyuna ba?larken herhangi bir zorluk seviyesi seçmiyorsunuz. Bu özelli?in olmamas? ilk ba?ta büyük bir eksi olarak gözükebilir, ancak yap?mc?lar daha sonrada anla??lan ?ekilde bu olaya müdahale ediyor. Oyunda ilerledikçe hem dü?manlar?n?z?n yapay zekâs?, hem de di?er olaylar zorla??yor. Yani gittikçe zorla?an bir oyun var kar??n?zda. Özellikle oyunun ilerleyen k?s?mlar?nda Tap?nak ?övalyeleri ile kar??la?t???n?zda, k?l?ç sava?lar?n?n zorla?t???n? anlayacaks?n?z. Hem birebir olarak zorla?an sava?lar, hem de gittikçe artan dü?man say?s? sizi epey u?ra?t?racakt?r. Tabi ki oyun ilerledikçe ve k?l?ç sava?lar? zorla?t?kça, rakiplerinizi alt etmeniz de güçle?iyor ve böylece her sava?tan daha fazla yara alarak ç?k?yorsunuz. Sak?n unutmay?n, dü?manlar?n?z k?l?ç sava?lar? boyunca sizin bo?luklar?n?zdan en az sizin kadar yararlan?yor ve can?n?zdan çal?yor. Bu konuda eklemek istedi?im di?er bir konu ise, k?l?ç sava?lar? s?ras?nda sadece k?l?çlarla de?il, tekme-yumruk ikilisi ile de dü?manlar?n?z? sersemletebilirsiniz (tabi ayn? ?eyler sizin ba??n?za da gelebilir).

Oynan??a Animus'un katk?s? epey fazla. Oyun içerisinde Animus ile karde?ken (Animus'a ba?l?yken), can?n?zda dü?üncelerinize ve hat?ralar?n?za ba?l? olarak de?i?iyor. Sokaklarda ilerlerken sivil halka zarar vermeniz halinde can?n?z dü?üyor ve ekrandaki "dalgalanma" efekti ile bunu size gösteriyor. E?er Animus ile beraberken can?n?z? tam olarak sa?layabilirseniz, bir anda kamera aç?s? birinci ki?i gözüne geçiyor ve çevredeki baz? bilgi kaynaklar?n? farkl? renklerle gösteriyor. Asl?nda bu özellik baz? zamanlarda çok i?e yar?yor ve bazen "neden ba?l? de?ilim Animus'a" diyesiniz geliyor.

Bu senenin Animasyon Kral?; Assassin's Creed!

Evet, ilan ettim sonunda. Rahatlad?m be. Neyse efendim, oyun içerisinde yer alan animasyonlar gerçekten takdiri hak ediyor. Yap?mc?lar, Altair'in hareketlerinden yürüyü?üne, halk?n davran??lar?ndan dövü? sahnelerine, at üzerindeki göüntülerden at?n davran??lar?na kadar her ?eyi muhte?em animasyonlarla donatm?? durumda. Özellikle at üzerinde ilerlerken at?n davran??lar?na hayran kalacaks?n?z. Oyun içerisinde yer alan animasyonlar sayesinde her ?ey gerçe?ine uygun bir ?ekilde gözüküyor oyuncular?n gözüne.

Call of Duty 4'ü 1 hafta önce bitirmi? ve köprü üzerinde silah?m?zla son sahneyi gömü? olarak söylüyorum, çok etkilenmi?tim o sahneden. Son zamanlardaki oyunlarda kullan?lmaya ba?lan?lan bu sahneler oyuncular? adeta büyülemeyi ba?ar?yor. Peki, ama neden Call of Duty 4'den bahsettim? Bir kar??la?t?rma yapmak istiyorum. Assassin's Creed de 9 karakteri öldürdü?ümüzde ve o son sahneleri izledi?inizde, ?u zamana kadar yap?lm?? en iyi sahnelerden oldu?unu göeceksiniz. Assassin's Creed'in bahsetti?im sahneleriyle kar?? kar??ya kald?ktan sonra 1-2 dakika kendinize "vay be! Adamlar yapm??" diyece?inizden eminim.

Teknik detaylara bakt???m?zda ise, kar??m?za çok iyi bir göüntü ç?k?yor. 360'?n grafiklerini sonuna kadar kullanan Ubisoft, bu i?i ne kadar iyi yapt???n? bir kez daha ortaya koymu?. Özellikle büyük ?ehirlerin mimarisi muhte?em gözüküyor. Can?n?z s?k?ld???nda yüksek bir yere bak?p manzaran?n muhte?emli?ini göebilirsiniz. Bunun d???nda grafiklerin gerçekçili?i sayesinde oyun içerisinde tabakalar kendisini hissettiriyor. Tabakalar derken anlatmak istedi?im; fakir ve zengin sokaklar?n farkl?l?klar?. Bunu grafikler sayesinde kolayca göebiliyorsunuz.

Her ?eyin bu kadar mükemmele yak?n olan bir oyunda ses ve müzikler kötü olur mu hiç? Ben cevap vereyim, olmaz. Ses konusunda epeyce u?ra??lm?? olacak ki, oyunda bulundu?un bölgelere oranla sesler farkl?la??yor. Özellikle o dönemde Türklerin ya?ad??? bölgelerde Türkçe konu?malar duymak mümkün. Çok önemli bir detay olmasa bile, Türkçe sözcükler duymak oyuncular? keyiflendiriyor gerçekten. Bunlar?n d???nda pazarlardan yükselen sesler, kalabal?k halktan ç?kan sohbetlerin sesleri oyunun ruhuna güç kat?yor. Müzikler ise o anki atmosfere oranla h?zl?la??p yava?l?yor. K?l?ç sava?lar?nda müzik bir anda temposunu art?r?rken, normal zamanlarda kula??n?z? dinlendiren ve gezdi?iniz bölgenin özelliklerine göe çal?yor.

Assassin's Creed, genel olarak istenilen düzeye ç?km?? bir oyun. 360'?n tüm nimetlerinden yararlanan oyunumuz, hem içeri?i hem de hikâyesi ile klasikler aras?na girmeye aday. Özellikle bu kadar fazla yenili?in ayn? anda denendi?i bir oyun için yakalan?lan ba?ar? hiç de az?msanmayacak düzeyde. 360 sahipleri için asla kaç?r?lmayacak bir oyun Assassin's Creed. Laf aram?zda, oyun, PC oyuncular? için tam bir idol olabilir. Ç?kmas? için dua etmekte ve Ubisoft'u mail ya?muruna tutmakta fayda var. Oyunsuz kalmay?n...

Thank you reading... http://forums.ubi.com/groupee_common/emoticons/icon_wink.gif

zarbk
11-19-2007, 02:42 PM
http://www.lolwut.com/layout/lolwut.jpg

KillerKahuna
11-19-2007, 03:03 PM
Ellerine salik dostum !!! Hepsini okudum , ve eher sen yazdiysan bunlari , tebrik ediyorum !

He did a whole written review on Assassin's creed for the Xbox360 in Turkish , I think 99.99% of you can't understand a word , but that review is brilliant !!!!

Anubis14_360
11-19-2007, 03:54 PM
i think i have a web sit so i can read it.
here this is what i use to read in german (http://babelfish.altavista.com/)

Anubis14_360
11-19-2007, 03:57 PM
what do turkey speak? i dont think my web sit has his turkey (tell him sorry that i cant read )