PDA

View Full Version : Version Update 1.4 // TUNDRA DLC (29.02.2016)Ubi-Barbalatu
02-25-2016, 04:40 PM
http://static.cdn.ubi.com/0034/Anno2205/forum/headers/versionupdate_en.png
http://static.cdn.ubi.com/0075/forum/logo_tundra.png
This is the brief list of changes.
A deeper insight (http://forums.ubi.com/showthread.php/1398926) with pictures is also available on this forum


Tundra DLC content
New Sector: "Vanha Plains" is a new large sector under the control of the Arctic Custodians.
New Characters: Join Dr. Esther Nylund in her research mission and settle a new colony with two new employee levels.
Sector Project: Dry out the swampy terrain and create arable land.
New Buildings: Seven new production chains and ten new goods wait to be established.
Economy boost: Double your factory outputs by adding and supplying new Tundra Modules
Achievements: Ten new achievements offer new challenges.
Flying vehicle: Leave your ships behind and solve assignments with a new VTOL plane.
Interface modifications to show the new Tundra goods
All Sector Storages have a new tab
Blueprints and the Global Market menus updated
Filter in the Strategic Map addedFree Content
Trade: Goods can now be sold to the NPC traders in each sector.
A Corporation Progression Screen is now available, containing the following features:
A progress bar indicates the corporation completion.
An Overview shows all achievable Corporation Titles.
Several statistics are now displayed.
Corporation Name, Logo and skins can be changed directly in the Corporation Profile.

Further Interface Changes:
The Corporation Selection was reworked.
Icons for owned / available DLCs are now shown in the Main Menu.
Facility Menus now display the appropriate facility type (e.g. "Electronics Facility").Balancing changes (for everyone)
Military: Level is now capped to 30. This highlights the point after which no new fleet upgrades are available.
Achievements: Tiny adjustment to work with the new sector "Vanha Plains".
Facility types: Readjusted building groups for Electronics, Heavy Industry, Biotech, Energy, Agriculture.
Improvements & Bugfixes (for everyone)
Texts: Some display glitches in the Blueprints Overview are gone.
Corporation Profile: Fixed a bug that made checkmarks for completed Sector Projects disappear.
Corporation Creation: Fixed a bug that caused a slow update of the logo selection when creating a new corporation.
Assignment List: Now shows the correct residence counter after leaving and re-entering the Sector when an appropriate Assignment is active.
Assignment List: Failed Assignments are now automatically removed from the list.
Newsticker: The sorting of the goods listed in the Newsticker is now working as intended.
Strategic View: Corrected the values of the goods balance that is shown in warnings.
Strategic View: Public needs warning will only show up when at least one of the appropriate building was placed.
Facility Menu: The refund tooltips for slot buildings do not include the base module anymore.
Facility Menu: Locked input goods now show their unlock requirements directly.
Spaceport Menu: Unlock requirements are displayed correctly.
Moon: Readjusted the hitboxes for several mining facilities.
Graphics: Polished the tile glow when setting up a street.
Graphics: Polished the special ability indicators on low graphic quality.
Screenshots: The correct path is now shown when pressing [print] button.
http://static.cdn.ubi.com/0034/Anno2205/forum/feedback/feedback_link_en.png (http://forums.ubi.com/showthread.php/1398496)

Ubi-Barbalatu
02-25-2016, 05:02 PM
http://static.cdn.ubi.com/0034/Anno2205/forum/headers/versionupdate_en.png


Poniżej prezentujemy krótką listę zmian.


Zawartość DLC Tundra
Nowy sektor: “Równiny Vanha” to nowy, duży obszar znajdujący się pod kontrolą Opiekunów Arktyki.
Nowe postaci: Przyłącz się do badań dr Esther Nylund i załóż nową kolonię z dwoma nowymi typami mieszkańców.
Projekt sektorowy: Osusz mokradła, aby zyskać grunty orne.
Nowe budynki: Siedem nowych łańcuchów produkcyjnych oraz dziesięć nowych towarów czekających na wykorzystanie.
Wzmocnienie gospodarki: Podwój produktywność swoich fabryk, dodając nowe moduły tundry.
Osiągnięcia: Dziesięć nowych osiągnięć to dziesięć nowych wyzwań.
Pojazd latający: Przesiądź się ze statków do nowego pionowzlotu, w którym rozwiążesz zlecenia związane z tundrą.
Zmiany w interfejsie, które pozwalają zobaczyć nowe towary związane z tundrą
Wszystkie magazyny sektorowe otrzymują nową zakładkę
Aktualizacja menu planów projektowych i Rynku Światowego
Nowy filtr w mapie strategicznejDarmowa zawartość
Handel: Towary można teraz sprzedawać handlarzom SI w każdym sektorze.
Wprowadziliśmy ekran postępu korporacji, który zawiera następujące funkcje:
Pasek postępu informujący o stopniu zaawansowania tworzenia korporacji.
Listę wszystkich dostępnych tytułów korporacji.
Kilka nowych statystyk.
Nazwę, logo i skórki korporacji można teraz zmieniać bezpośrednio w profilu korporacji.

Inne zmiany w interfejsie:
Przebudowano menu wyboru korporacji.
Ikony dla posiadanych/dostępnych DLC pokazywane są teraz w menu głównym.
Menu obiektów wyświetlają teraz poprawny typ obiektu (np. „Obiekt przemysłu elektronicznego”).Zmiany w równowadze rozgrywki (dla wszystkich)
Wojsko: Maksymalny poziom wynosi teraz 30. Powyżej tego punktu nie są dostępne żadne udoskonalenia floty.
Osiągnięcia: Drobne zmiany związane z wprowadzeniem nowego sektora “Równiny Vanha”.
Typy obiektów: Dostosowano grupy budowli dla przemysłu elektronicznego, ciężkiego, biotechnologicznego, energetycznego oraz rolniczego.
Ulepszenia i likwidacja błędów (dla wszystkich)
Tekst: Usunięto niektóre błędy w przeglądzie planów projektowych.
Profil korporacji: Naprawiono błąd powodujący znikanie oznaczeń ukończenia projektów sektorowych.
Tworzenie korporacji: Naprawiono błąd powodujący powolną aktualizację wyboru logo podczas tworzenia nowej korporacji.
Lista zleceń: Przy aktywności odpowiedniego zlecenia licznik mieszkańców przy wychodzeniu i ponownym wchodzeniu do sektora wyświetlany jest teraz poprawnie.
Lista zleceń: Zlecenia zakończone porażką są teraz automatycznie usuwane z listy.
Pasek z informacjami: Sortowanie towarów wyświetlanych w pasku z informacjami działa teraz zgodnie z zamierzeniem.
Widok strategiczny: Poprawiono wartości bilansu towarów wyświetlane w ostrzeżeniach.
Widok strategiczny: Ostrzeżenia dotyczące potrzeb publicznych będą teraz wyświetlane tylko wtedy, gdy wybudowano przynajmniej jeden budynek odpowiedniego typu.
Menu obiektów: Podpowiedzi dotyczące zwrotu kosztów budowy dla slotów pod budowle nie zawierają już modułu podstawowego.
Menu obiektów: Przy zablokowanych towarach wymaganych do produkcji wyświetlane są teraz warunki niezbędne do ich odblokowania.
Menu portu kosmicznego: Wymagania niezbędne do jego odblokowania wyświetlane są teraz poprawnie.
Księżyc: Dostosowano punkty montażu dla kilku obiektów kopalnianych.
Grafika: Poprawiono efekt poświaty przy zakładaniu nowej ulicy.
Grafika: Poprawiono wskaźnik specjalnej umiejętności dla niskiej jakości grafiki.
Zrzuty ekranu: Przy wciskaniu przycisku [print] wyświetlana jest teraz poprawna ścieżka.

Ubi-Barbalatu
02-25-2016, 05:09 PM
http://static.cdn.ubi.com/0034/Anno2205/forum/headers/versionupdate_en.png


Esto es un listado breve de cambios.


Descarga de contenido de la Tundra
Nuevo sector: las "llanuras de Vanha" es un nuevo sector grande controlado por los Custodiadores del Ártico.
Nuevos personajes: participa en la misión de investigación de la Dra. Esther Nylund y establece una nueva colonia con dos nuevos niveles de empleados.
Proyecto del sector: drena el terreno cenagoso y crea un terreno cultivable.
Nuevos edificios: siete nuevas cadenas de producción y diez nuevas mercancías preparadas para establecerse.
Potenciador de la economía: duplica la producción de tus fábricas incorporando y suministrando nuevos módulos de tundra.
Logros: diez nuevos logros que te ofrecen nuevos desafíos.
Vehículo volador: deja atrás tus buques y completa los encargos de la Tundra con un nuevo avión VTOL.
Modificaciones de la interfaz para mostrar las nuevas mercancías de la Tundra.
Todos los almacenamientos del sector tienen una nueva pestaña.
Actualizados los menús de planos y del mercando mundial.
Añadido un filtro en el mapa estratégico.Contenido gratuito
Comercio: ahora, las mercancías pueden venderse a comerciantes no jugadores en cada sector.
Ahora existe una pantalla de progresión de la corporación que incluye lo siguiente:
Una barra de progreso que indica el avance de la corporación.
Un resumen que muestra todos los títulos de la corporación que se pueden conseguir.
Ahora, se muestran además varias estadísticas.
Se puede cambiar el nombre de la corporación, el logotipo y apariencia directamente en el perfil de la corporación.

Cambios adicionales de la interfaz:
Se ha rediseñado la selección de la corporación.
Ahora, los iconos de las descargas de contenido que ya tienes o están disponibles se muestran en el menú principal.
Ahora, los menús de las instalaciones muestran el tipo de instalación correspondiente (ej. "Instalaciones de electrónica").Cambios de equilibrio (para todos)
Militar: ahora, el nivel máximo es el 30. Esto resalta el punto tras el cual no habrá nuevas mejoras de flota disponibles.
Logros: pequeños ajustes para trabajar con el nuevo sector de las "llanuras de Vanha".
Tipos de instalaciones: se han ajustado los grupos de edificios para electrónica, industria pesada, biotecnología, energía y agricultura.
Mejoras y fallos resueltos (para todos)
Textos: hemos eliminados algunos fallos en la visualización del resumen de planos.
Perfil corporativo: Hemos resuelto un fallo que hacía que desaparecieran las marcas de confirmación de los proyectos de sector completados.
Creación de corporación: hemos resuelto un fallo que provocaba una actualización lenta de la selección del logotipo al crear una nueva corporación.
Lista de encargos: ahora muestra el contador de residencia correcto tras salir del sector y volver a entrar cuando el encargo correspondiente está activo.
Lista de encargos: ahora, los encargos no superados se eliminan automáticamente de la lista.
Newsticker: ahora, la ordenación de las mercancías que se enumeran en el Newsticker funciona correctamente.
Vista estratégica: se han corregido los valores de las mercancías que se muestran en las advertencias.
Vista estratégica: la advertencia de necesidades públicas solo se mostrará cuando se haya colocado al menos un edificio correspondiente.
Menú de instalaciones: los cuadros informativos de reembolso para los edificios de huecos ya no incluyen el módulo base.
Menú de instalaciones: las mercancías de entrada bloqueadas muestran ahora directamente sus requisitos de desbloqueo.
Menú del puerto espacial: los requisitos de desbloqueo se muestran correctamente.
Luna: se han reajustado los cuadros de selección de varias instalaciones de minería.
Gráficos: se ha perfeccionado el brillo de las baldosas al colocar una calle.
Graphics: Polished the special ability indicators on low graphic quality.
Pantallas: ahora, se muestra la ruta correcta al pulsar el botón [print].

Ubi-Barbalatu
02-26-2016, 10:49 AM
http://static.cdn.ubi.com/0034/Anno2205/forum/headers/versionupdate_en.png


Это сокращенный список изменений.


Содержание DLC «Тундра»
Новый сектор: «Долина Ванха» – крупный новый сектор, принадлежащий «Хранителям Арктики».
Новые персонажи: помогите доктору Эстер Ниланд в ее исследованиях и постройте в тундре новый город, в котором будут работать сотрудники двух уровней.
Секторальный проект: осушите болота и создайте пахотные земли.
Новые здания: семь новых производственных цепочек и десять новых товаров ждут своего часа.
Бонус к экономике: увеличьте эффективность предприятий, построив новые модули и обеспечив их работу
Достижения: десять новых достижений за преодоление новых сложностей.
Летающая техника: выполняйте заказы в Тундре, пересев с корабля управления на самолет!
Новый интерфейс: интерфейс игры изменен для отображения новых товаров из тундры
Специальное меню склада во всех секторах
Обновлены меню чертежей и всемирного рынка
Добавлен фильтр на стратегической картеБесплатный контент
Торговля: теперь товары можно продавать НИП-торговцам в каждом секторе.
Добавлен новый экран прогресса корпорации, предоставляющий доступ к следующей информации:
Индикатор выполнения задач корпорации.
Перечень всех доступных названий корпорации.
Новый раздел статистики.
Название, логотип и значок корпорации теперь можно изменить в меню досье корпорации.

Дополнительные изменения интерфейса:
Изменено меню выбора корпорации.
Значки купленных и доступных DLC теперь отображаются в главном меню.
В меню предприятий теперь указан тип предприятия (например, «электроника»).Изменения баланса (для всех)
Военный уровень: вы можете повысить военный уровень до 30. При достижении максимального военного уровня вы больше не сможете улучшать флот.
Достижения: теперь достижения учитывают новый сектор, «Долина Ванха».
Типы предприятий: теперь все предприятия относятся к одной из нескольких категорий (электроника, тяжелая промышленность, биотехнологии, энергетика и земледелие).
Улучшения и исправления ошибок (для всех)
Текст: исправлен ряд ошибок в меню чертежей.
Профиль корпорации: исправлена ошибка, из-за которой завершенные секторальные проекты не отмечались галочками.
Создание корпорации: исправлена ошибка, из-за которой при создании корпорации логотип обновлялся не сразу.
Список заказов: исправлен счетчик жилых домов, необходимых для выполнения заказа.
Список заказов: проваленные заказы теперь автоматически удаляются из списка.
Бегущая строка: теперь товары, указанные в бегущей строке, сортируются правильно.
Стратегический обзор: в предупреждениях о балансе производства теперь отображаются правильные цифры.
Стратегический обзор: теперь предупреждение о потребности в общественных услугах появляется только после того, как вы построите хотя бы одно соответствующее здание.
Меню предприятия: компенсация за снос зданий на специальных строительных площадках больше не включает стоимость базового модуля.
Меню предприятия: теперь в меню предприятия указаны условия разблокирования необходимого сырья.
Меню космопорта: условия разблокирования теперь отображаются правильно.
Луна: исправлена область попадания для нескольких добывающих предприятий.
Графика: улучшена подсветка при прокладывании улиц.
Графика: улучшены индикаторы особых способностей при низких настройках графики.
Снимки экрана: теперь при нажатии кнопки [print] отображается правильный путь.